m
Popular Posts
Follow Us

Organization 【组织】

2019-2020 Executive Committee

President:                                               Wilber Huang

Vice-President:                                       Yonggan Zhao

Secretary:                                                Ding Fan
.                                                               Ju He

Treasure:                                                 Yuhan Liu
.                                                               Daji Sun

Culture and Education

Recreation and Sports:                           Ray Ziliang Xiao

Communication &                                  Jeff Zhang

IT Website &                                           Alex Li

Social Media:                                          Korver Yiqing Zhang

Advisor:                                                  Genlou Sun

 

2019-2020 Capital Fund Committee

Chair:                                                      Alex Young

Members:                                               Kam Chung

.                                                              Mark Liang

 

2019-2020 Board of Directors

Chair:                                                      Charles Lu

Director / Secretary:                               Tao Yang

Director:                                                  Paul Liu

Director:                                                  Karen Lee

Director:                                                  Haipeng Han