m
Popular Posts
Follow Us

Organization 【组织】

2018-2019 Executive Committee

President: Wen Huang

Vice-President: Yonggan Zhao

Secretary: Ding Fan, Ju He

Treasure: Yuhan Liu, Hefei Wang

Recreation, Arts and Culture:  Yao Chen, Ming Yao, Hecen Yang

Website and Communication: Haipeng Han

Social Media: Shanshan Li

Youth Group Coordinator:  Ding Fan, Baiqi Zhang

Advisor: Genlou Sun

 

2018-2019 Capital Fund Committee

Paul Liu, Kam Chung, Alex Young

 

2018-2019 Board of Directors

Zhongmin Dong, Paul Liu, Karen Lee, Charles Lu, Tao Yang