m
Popular Posts
Follow Us

Organization 【组织】

2016-2017拿省华协执委会成员包括:

 会长:                 孙根楼

副会长:              杨涛

秘书:                  范丁

文化教育:          姚明

公共关系:          陈申

体育休闲:          乔宇

网络通讯:          韩海鹏

IT负责人:          刘钢

宣传:                  李珊珊、宋冠强

会计:                  杨瑞银

顾问:                  赵永淦

 

2016-2017 Executive Committee:

President:                              Genlou Sun

Vice-President:                      Tao Yang

Secretary:                              Ding Fan

Culture and education:         Ming Yao

Public Relation:                     Shen Chen

Recreation and sports:         Yu Qiao

Communication:                    Haipeng Han

IT Technical Staff:                 Gang Liu

Social Media:                         Shanshan Li, Guanqiang Song

Treasure:                                Ruiyin Yang

Advisor:                                 Yonggan Zhao

 

2016-2017拿省华协董事会成员包括:

董事会主席:      董忠民

秘书:                 黄文

成员:                 刘磊, Charles Lu,Karen Lee

2016-2017 Board of Directors:

Chair:                   Zhongmin Dong

Secretary:           Wilber Huang

Members:           Lei Liu, Charles Lu, and Karen Lee

 

2016-2017基金委员会成员:

主席:                    刘湘钦

成员:                    鐘元培, Alex Young

2016-2017 Capital Fund Committee:

Chair:                  Paul Liu

Members:            Kam Chung, Alex Young