m
Popular Posts
Follow Us

Organization 【组织】

The Executive Committee for 2017-2018 fiscal year

President:                                           Genlou Sun

Vice-President:                                              Wilber Huang

Secretary:                                                     Ding Fan

Treasure:                                            Yuhan Liu

Culture and education:                      Ming Yao

Recreation and sports:                      Shaofeng Yao

Communication:                                 Haipeng Han

Website management:                                  Gang Liu

Public Relation                                               Yuhan Liu

Social Media:                                                 Shanshan Li

Advisor:                                              Yonggan Zhao

 

Capital Fund Committee for 2017-2018 fiscal year

 

Paul Liu, Kam Chung, Alex Young

 

Board of Directors for 2017-2018 fiscal year

Zhongmin Dong, Lei Liu, Karen Lee, Charles Lu, Tao Yang